Rising-BMS

Въвеждане в експлоатация

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Системата за управление представлява интегрирана съвкупност от полева автоматика, DDС контролери с полеви модули и графична операторска станция окомплектована с алармен матричен и репортен цветен лазарен принтери. Връзката между DDС контролерите и сървъра се осъществява посредством рутер, а тази мвжду сървъра и операторската станция по TCP/IP и сградния LAN. Сървъра и рутера са електрически захранени през UPS. При стартиране на РС е активно NT security, изискващо User Name и Password. След влизане в Windows се стартира, чрез двоен клик иконата намираща се на десктопа на компютъра.

Програмата автоматично стартира необходимите драйвъри, инициализира наличието на “Hard lock”донгъл със съответния лиценз, след което на екрана се появява меню с възможности за Log in и Log out. Със съответния User Name и Password различните потребители имат различни възможности за достъп до функциите на програмата.

Чрез типови навигационни и командни менюта се изпълняват операторските задания. Има възможност за цветен печат на трендове и списъци с алармени събития (всяко алармено събитие отделно от това се изпечатва на алармения принтер). Заложен е печат два пъти в денонощието в 8:00 ив 20:00 часа на дванадесет часови осреднени стойности на температура и относителна влажност в помещенията обслужвани от AHU 01 до AHU 04. Предвидени са алармени съобщения при надвишаване на влажността в чистите помещения над 55%Fr и температурата над 25 0С и при понижаването им под 39%Fr и съответно 19.5 0С за период по голям от 30 минути. Алармените събития се изпращат чрез E-Mail и могат да бъдат получавани като SMS от съответно регистрираните абонати на мобилни телефони. Следи се температурата в сървърното помещение, като при надвишаване над 27 0С се инициализира аларма. Всички задания(SETPOINTS) необходими за нормалната работа на съоръженията са предварително заложени в софтуера. Потребителя по своя преценка може да променя задания за температура, влажност, дебити и налягане(необходимо е познаване на технологията на климатичните системи). По-надолу в текстово-графичен вид са описани и показани основните операции по контрол и мониторинг на системите.

1. Главна навигационна страница и връзки към други страници и менюта

Чрез натискане на стрелките и бутоните се отива към съответните менюта или страници.

2. Навигация климатични камери и основни навигационни бутони

Чрез натискане на стрелките и бутоните се отива към съответните менюта или страници.

3. Управление и командни менюта за климатични камери

Всички системи са с идентично управление. Чрез ключа се стартира съответната кл. инсталация, като положение “Авто” изисква въвеждане на времепрограма. Задават се съответните задания(Setpoints) за температура, влажност, дебити, налягане. Нормална работа се индикира в зелен цвят, а алармени събития в червен. Всеки бар показва въздействащия управляващ сигнал. Възможно е ръчно въвеждане чрез кликване върху бара(не се препоръчва), връщането в автоматичен режим се осъществява чрез кликване върху бутона до него “М”.

 • Пароовлажнителите(SH) при нормална работа индикират в зален цвят “ON”, при авария или спряно ел. Захранване свети в червено “ALL”. Задават се относителна влажност за помещението, горно ULH и долно LLH ограничения за влажността на нагнетявания въздух. Управлението е каскадно. До всяко съоръжение има индикация показваща L0, L1-локален от таблото стоп или пуск, А0, А1от BMS стоп или пуск. До всеки показващ управляващия сигнал бар има индикации в различен цвят:R– от BMS или L– от ключа в таблото управление: А или М – автоматично управление или ръчно въведена стойност.
 • Регулаторите на дебит – VAV или CAV (VDA) ако са с променлив дебит се управляват по зададена стойност на дебита преминаващ през него или по зададена стойност на надналягането SP Overpressure в помещението, която трябва да бъде поддържана. При регулатори за константен дебит, управлението е автономно и не зависи от управляващия сигнал.
 • Замърсеността на въздушните филтри се следи чрез диференциални пресостати (PS). Индикация в зелен цвят – чист филтър, мигаща светлина-замърсен.
 • AHU 1,2 и 3 изискват по-висока температура на студоносителя – задава се от BMS чрез командно кликване върху бутона за SPV, управляващ вентили VA1.2, 2.2 и 3.2.
 • Прилежащите кън всяка система циркулационни помпи(Р) се включват при наличие на изискване съответно за отопление-топлата или за охлаждане-студената.
 • Вентилаторите SFM – нагнетателен и/или RFM – смукателен , EFM – изхвърлящ се стартират автоматично чрез ключа на всяка система или от времепрограма. Индикация в зелено – нормална работа, индикация в червено – авария в честотния регулатор, отпаднала моторна защита на двигателя или изключено ел. Захранване. В бара показващ управляващия сигнал са възможни всички манипулации описани по-горе. За управлението на вентилаторите се задава стойност за дебит по VTr за тези работещи по константен дебит или стойност за налягане по PTr за тези работещи по константно налягане.
 • Измерването на температура и влажност TS&HT след смесване на рециркулационния с пресния въздух е само контролно. Управлението по температура става чрез задаване на желаната стойност в SPSYS, въвеждане на долна LLC и горна ULH гранични стойности за нагнетявания въздух.
 • Управлението на RM рекуператорите е по изискване в зависимост от температурите на външния въздух, зададената за помещението и тази след рекуператора. Следи се за обледеняване на рекуператора.
 • Защитната блокировка от замръзване на топлообменниците работещи с пресен въздух се осъществява от защитни термостати TZ. При активиране на защитата от замръзване два последователни пъти в рамките на 10 минути се блокира съответната климатична камера. Отблокирането става чрез бутона “Ресет” в табло ASB5 за AHU 7, и чрез поставяне на BMS-ключа на помпи Р6.1 и 8.1 в положение “Старт” за AHU 6 и AHU 8.
 • Състоянието на ремъците на вентилаторите на AHU 4 и 5 се следи с диференциални пресостати. При наличие на сигнал за скъсан ремък светва индикация в червено на съответния PS и климатичната камера се блокира. Възстановяването става чрез бутона “Ресет” в табло ASB5 за AHU 5 ив ASB4 за AHU 4.
 • Реализирани са всички защитни блокировки за всяка система.

4. Навигационна страница на котелно, БГВ и Нафтово Стопанство

Чрез натискане на стрелките и бутоните се отива към съответните менюта или страници.

5. Контрол и управление на котли, циркулационни помпи за отопление и регулиране на температурата по клонове

Водогрейните котли се управляват каскадно по температурата на подаване – TSH3. Изискваната температура се задава в SPBoilers. В зависимост от външната температура се прекалкулират температурните задания за конвектори и VAV – боксове. Барграфове, бутони и индикации са идентични с описаните по-горе. Помпите за котлите и климатичните камери стартират по изискване автоматично. Помпите за конвектори и VAV – боксове – по времепрограми.

6. Контрол и управление на БГВ и нафтово стопанство

Помпата за БГВ се управлява автоматично по зададена температура. Помпата за нафта стартира при изискване за старт на който и да е от котлите и се блокира при наличие на долно аварийно ниво в нафтовия резервоар.

7. Контрол и управление на Водоохлаждащи агрегати, циркулационни помпи и система за поддържане на налягането на гликола

Чилърите се управляват по температура на подаването, като чилър 2 стартира при непостигане на зададената температура за определеното време. Помпите на чилърите стартират автоматично при команда за старт на съответния чилър. Помпите за климатичните камери стартират по изискване или времепрограма. Помпата за гликол стартира автоматично при падане на налягането в системата и се блокира при долно аварийно ниво. Индикации команди и статуси са като горе упоменатите.

8. Навигационна страница за VAV -боксове

Чрез натискане на стрелките и бутоните се отива към съответните менюта или страници.

9. Управление и контрол на VAV -боксове

Командите за въвеждане на температура са идентични с по-горните. Следят се температура в помещенията, дебити на нагнетявания въздух, температурни корекции от локалните модули, положение на отоплителния вентил и регулиращата дебита клапа.

10. Алармен журнал, алармени събития и съобщения

При възникване на аларма – повреда на устройство или илизане от предварително заложени лимити на екрана се появява червен POPUP прозорец. В него е описана възникналата аларма и кода на съответното устройство. При нормална работа алармения журнал се извиква чрез навигационния бутон “Alarms”. За всяко събитие има информация за начало, край и потвърждаване от оператора-изчистване(чрез двоен клик върху реда). Активните аларми са оцветени и мигат до отстраняването им. Печата е автоматичен за всяко събитие.

11. Трендове на избрани величини

За всяка страница се извикват чрез навигационните бутони “Trend”. Със стрелките се избира скалата за съответната величина. В бокса отдолу са изписани текущите стойности. От менюто е възможен цветен печат.

12. Вход за времепрограми

От бутона за времепрограма се извиква съответното меню. Необходими са права за достъп.

13. Въвеждане на времепрограми

Чрез изпълнение на стъпки от 1 до 11 се изпълнява процеса по създаване и зареждане на времеви програми за работа. Могат да се реализират комутационни или програми контролиращи аналогова величина(температура) във времето. Изхода от менюто задължително става чрез Log off и затваряне на прозореца.

14. Вход и изход на потребител

Чрез иконата на Екрана се избира старт на BMS приложението. Изпълняват се инструкциите за оторизация. При стартиране на системата е възможна оторизация на различни потребители с различни права.